ÁSZF

Impresszum

Név:      Lackó gyermekdivat-Egyedi törölköző

Cím:      Keszthely városi piac 4.

Levelezési cím: Keszthely városi piac 4.

Törzskönyvi azonosítószám:

Telefonszám: +36302956976

E-mail: tamasjudit6666@gmail.com

Tárhely szolgáltató: Sybell

Szerződéskötés

Az áruk internetes áruházban történő megjelenítése jogilag kötelező erejű ajánlatnak nem, csupán nem kötelező erejű, internetes katalógusnak minősül. Az áruk a kosár használatával rendelhetők meg. A kiválasztott terméket a „kosárba teszem” gomb alkalmazásával adhatja hozzá a kosárhoz. A jobb felső sarokban található, kosarat jelképező piktogramra kattintva a kosárban elhelyezett árukat megtekintheti, módosíthatja a mennyiségüket, és törölheti őket. A vásárlás befejezésekor kattintson a „tovább a pénztárhoz” gombra; a rendelését a regisztráció, majd belépés után adhatja le. Regisztráció e-mail címmel lehetséges. A belépést követően válassza ki a szállítási és fizetési módot. A szükséges adatok kitöltése, valamint ellenőrzése után kattintson a „megrendelés elküldése” gombra ezzel elküldi a megrendelést. A megrendelés beérkezését követően Ön azonnal kap egy visszaigazolást a megrendelésről, amely részünkről a szerződés elfogadásának minősül.

Elállással kapcsolatos tájékoztató

Elállási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Ha Ön élni kíván az elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi címre: Keszthely városi piac 4., Email: tamasjudit6666@gmail.com. Erre a célra használhatja fel a mellékelt elállásnyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra vagy a GLS számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének költségeit mi viseljük.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállással kapcsolatos tájékoztató vége

Elállásinyilatkozat-minta

A jelen nyomtatványt csak akkor töltse ki és juttassa vissza, ha szeretne elállni a szerződéstől: Lackó gyermekdivat, 8360 Keszthely városi piac 4., telefonszám: 06 80 021-482, E-Mail: tamasjudit6666@gmail.com 
Alulírott/ak* kijelentem/kijelentjük*, hogy gyakorlom/gyakoroljuk* elállási jogomat/jogunkat*

az alábbi termék/ek* adásvételére:

az alábbi szolgáltatás* nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

szerződéskötés időpontja*/átvétel időpontja*:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

Kelt__________________________

* Szükség szerint törlendő.

Elállási jog kizárása/ lejárata

A szerződéssel kapcsolatos elállási jog nem gyakorolható olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Az áru kézhezvételét követő 90 napon belüli visszaküldéshez fűződő, önként vállalt jog:

A fentiekben hivatkozott, jogszabályokban előírt elállási jogon túlmenően önként vállalt visszaküldési garanciát biztosítunk Önnek az áruk kézhezvételét követő 90 napos időszakban. A 14 napos elállási idő leteltét követően, az átvételt követő 90 napban (amely időszak az áru kézhezvételét követő napon kezdődik) a szerződéstől úgy is elállhat, ha az árut, amelyet nem kifejezetten a fogyasztó kérésére állítottak elő, vagy amelyet egyértelműen nem a fogyasztó személyére szabtak, hiánytalanul, az eredeti csomagolásában, használatlan vagy sértetlen állapodban visszaküldi. Elég, ha a feladás a határidőn belül történik meg.

Az árut a következő címre küldheti vissza: Lackó gyermekdivat, 8360 Keszthely városi piac 4.

A szerződésben kikötött, önként vállalt visszaküldési garancia nem érinti az Ön jogszabályok alapján fennálló jogait és követeléseit, különös tekintettel a jogszabályban biztosított elállási és szavatossági jogra, amelyet Ön továbbra is gyakorolhat.

Szállítás

Kizárólag Magyarország területén vállaljuk az áruk kiszállítását. A kiszállítást általában az MPL végzi. Áruinkat kizárólag kiskereskedelmi mennyiségben és kizárólag a végfelhasználók részére áll módunkban értékesíteni.

Szavatosság

Abban az esetben, ha a kiszállított terméknek látható anyag- vagy gyártási hibája van, ideértve a szállítás során keletkezett sérüléseket, kérjük, hogy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölje velünk a tamasjudit6666@gmail.com címre küldött e-mailben vagy az alábbi 16. pontban meghatározott címre küldött levélben, vagy pedig az áru átvételekor a GLS munkatársának. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Kellékszavatossági jogai alapján Ön választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozás számára – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba esetén Ön nem jogosult a szerződéstől elállni. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Az áru hibája esetén Ön választása alapján a fent meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Szállítási költség

15000 Ft értékű megrendelés alatt a szállítás költség 990 Ft az ország bármely területére, 15000 Ft értékű megrendelés felett ingyenes.

Fizetés

Fizetés utánvéttel

Az áruk utánvétes fizetése esetén Ön a számlán szereplő összeget készpénzben fizeti ki a csomag átvételének idejében. Elállás esetén a visszafizetés banki átutalással történik. Ehhez szükségünk van bankszámlája adataira, amelyeket fogyasztói fiókjában könnyen, biztonságosan megadhat. Fenntartjuk a jogot, hogy a visszaküldött áru értékének megfelelő utalványt bocsájtunk ki, amennyiben többszöri emlékeztetés után sem érhetők el a bankszámlája adatai.

Fizetés bankkártyával

A megrendelési folyamat során azonnal tud fizetni, bankkártya adatainak megadásával. A szállításkor bankkártyáját az esetleges kedvezmények, például kuponok stb., levonása után terhelés éri a ténylegesen kiszámlázott összeggel. A megrendelő kérésére előállított vagy egyértelműen a megrendelő személyére szabott áruk esetében bankkártyáját a kedvezmények, kuponok stb. levonását követően haladéktalanul megterhelés éri a ténylegesen kiszámlázott összeggel.

Árak

Az áraink forintban értendők, és tartalmazzák a jogszabályokban előírt áfát (bruttó árak). Minden megteszünk annak érdekében, hogy internetes áruházunk árai pontosak legyenek, ha azonban ennek ellenére hibás árak jelennének meg, nem vagyunk kötelesek az árut a hibás áron értékesíteni. Ilyen esetben a terméket felkínálhatjuk Önnek a helyes áron, Ön pedig jogosult a fenti elállási jog alapján meghatározottak szerint a szerződéstől elállni. Hibás különösen az az ár többek között, amely nyilvánvalóan hibás vagy aránytalan.

A tulajdonjog fenntartása

A teljes összeg kifizetéséig az áruk a mi tulajdonunkat képezik.

A harmadik személyek hivatkozásaival kapcsolatos felelősség kizárása

Oldalainkon vannak olyan hivatkozások, amelyek más internetes oldalakra mutatnak. Ezekre a hivatkozásokra az alábbiak vonatkoznak: Kifejezetten kijelentjük, hogy nincs semmilyen ráhatásunk a hivatkozott oldalak stílusára és tartalmára. Ezért kifejezetten elhatároljuk magunkat a harmadik személyek hivatkozott oldalainak tartalmától, és ezen tartalmakat nem ismerjük el magunkénak. A jelen nyilatkozat minden megjelenő hivatkozásra és a hivatkozásokon keresztül elérhető oldalak minden tartalmára vonatkozik.

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek,

azokat az Eladó iktatja.

Fényképjogok

A fényképjogok kizárólagos tulajdonosa a Lackó gyermekdivat. Tilos az előzetes jóváhagyás nélküli felhasználás.

Szolgáltató adatai

Lackó gyermekdivat

8360 Keszthely, Magyarország

Telefonszám: +36302956976

E-mail: tamasjudit6666@gmail.com

Ügyvezető: Tamás Judit

Nyilvántartásba vételi szám: 911800