Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezeléssel kapcsolatos információk

Cookie

Ez a honlap látogatása során cookie-kat (azaz sütiket) használ. A cookie betűkből és számokból álló információk, amit a honlap a felhasználó böngészőjének küldd el azért, hogy elmentse egyes beállításait, ezzel könnyebbé tegye a honlap használatát. Továbbá hozzá jár, hogy statisztikai adatokat gyűjtsön honlapunk a felhasználókról. A cookie-k (tehát sütik) személyes információkat nem tartalmaznak és nem használhatóak egyéni felhasználók azonosítására. A cookie-k egy egyéni azonosítót tartalmaznak ez például egy véletlen számsort ezt a felhasználó eszköze tárolja. Vannak olyan cookie-k, amik hosszabb időre is megmaradnak és vannak olyanok is, amik a látogatott honlap bezárása után törlődnek.

A webshopunk által használt cookie-k

Webshopunk működéséhez többféle fajta cookie-kat használunk ezek a következőek:

A webshop használatához elengedhetetlen cookie-k. Ezek teszik lehetővé a webshop alap funkcióit, tehát ha ezek nem lennének akkor, az oldal egyes funkciói nem üzemelnének rendeltetés szerűén. Az efféle cookie-k a munkamenet idejéig tartanak.

A felhasználói élményt javító cookie-k. Ezek a cookie-k olyan információkat gyűjtenek, mint például a felhasználók milyen hibaüzeneteket kapnak a webshopról, milyen oldalakat látogat a legtöbbször. Ezek teljesen általános névtelen információkat közölnek tehát nem gyűjtenek olyan adatokat melyekkel a látogatót azonosítani lehetne. Ezeket az adatokat a webshop fejlesztésére használjuk.

Ha Ön nem fogadja el a cookie-k használatát akkor egyes funkciók nem válnak elérhetővé.

chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

firefox

https://support.mozilla.org/hu/kb/tovabbfejlesztett-kovetes-elleni-vedelem-az-asztal?redirectslug=sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn&redirectlocale=hu

opera

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

safari

https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/11.0/mac/10.13

Microsoft edge

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az IP cím feldolgozására vonatkozó jogalap az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.

Az átalunk kezel adatok köré tartozik a

Név,

Cím,

E-mail cím,

Telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Szállításhoz kapcsolódó adatok kezelése

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Adatkezelés célja:

A szállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt áruk az Ön igényeihez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

Az itt kezelt adatok tartalmazzák az alábbiakat

Név,

Cím,

E-mail cím,

Telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállítási idejéig kezeli.

Regisztrációval együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

A felhasználói fiók létrehozása önkéntes. A felhasználói fiók létrehozásához szükséges adatai feldolgozásának alapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja. Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. Az adatkezelés célja az, hogy a regisztrálásnál megadott adatok tárolásával az Adatkezelő sokkal felhasználó barátibb szolgáltatást tud nyújtani például a felhasználó adatait nem kell ismét megadni a következő vásárlás esetén.

Az adatkezelés időtartama:

Hozzájárulás visszavonásáig.

További adatkezelés

Abban az esetben, ha az adatkezelő további adatkezelést szeretne végezni akkor azt egy részletes tájékoztató előzi meg az adatkezelés körülményeiről. Például mi a célja, jogi háttere, az adatkezelés időtartama.

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (milyen hatósági szervnek, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mely időpontban továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Személyes adatok kezelése

Az adatforgalmazó neve: Sybell Informatika Kft.

Adatfeldolgozó elérhetőségei: Telefonszám: +36 1 707 6726 E-mail cím: hello@sybell.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Személyiségi jogok, az érintett jogai

Az adathordozás ideje alatt Önt megilleti:

  • Az adatok hordozhatóságához, helyesbítéséhez, korlátozásához vagy törléséhez való jog.
  • Hozzájárulás visszavonásához való jog, bármikor.
  • A direkt marketing elleni tiltakozáshoz való jog.
  • A Felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtásához való jog.

Tiltakozáshoz való jog

A fennálló általános tiltakozási jog vonatkozik a jelen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett valamennyi, az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdésének f) pontja szerinti adatkezelési célra.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatainak kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legkevesebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt az adatokról, amelyek kezelve lettek, az adatkezelés idejéről, céljáról, jogalapjáról, valamint – amennyiben az adatokat továbbította is – arról, hogy kiknek és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait megváltoztassa, kijavítsa. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak kitörlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, valamint arra az esetre, sem, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  • abban az esetben, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
  • valamint, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. 

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.